Masura 112 - instalarea tinerilor fermieri

Măsura  112  „Instalarea  tinerilor  fermieri”  se  încadrează   în  Axa  I  –  „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale:

 • Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;
 • Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură.
Obiectivele specifice al măsurii se referă la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.

ATENŢIE!
Fondurile nerambursabile le puteţi accesa începând din acest an şi până în 2013.


Obiectivele operaţionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Contribuţia publică aferentă Măsurii 112 este de: 337.221.484 Euro din care:

 • 20% - contribuţia Guvernului României;
 • 80% - contribuţia Uniunii Europene.

Sprijinul financiar pentru această măsură este nerambursabil şi este de 337.221.484 Euro.


Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
 • are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1;
 • este situată pe teritoriul ţării;
 • este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care primesc sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:
 • persoana fizica
 • Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008:
 • individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca întreprizători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei întreprinderi familiale.
 • Societate cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
IMPORTANT!
Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanţare, au obligaţia să se înregistreze şi autorizeze până la data încheierii Contractului de finanţare cu APDRP.

IMPORTANT!
Persoanele fizice autorizate şi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului în temeiul unor acte normative în vigoare până la data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, pot solicita sprijin în baza certificatului de înregistrare deţinut, timp de un an de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe, respectiv până la data de 24 aprilie 2009.

Finantarea in cadrul masurii 112 derulata prin PNDR este restrictionata pentru:

- beneficiarii inregistrati in lista APDRP a debitorilor pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de intarziere;
- beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;
- beneficiarii care se afla in situatii litigioase cu APDRP, pana la finalizarea litigiului.

ATENŢIE!
Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/sau preluare prin transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei exploataţii agricole1 între 6-40 UDE, pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie.

Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data infiintarii si/sau preluarii prin transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a exploatatiei.


IMPORTANT!
Data adoptarii deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tanarului fermier = Data semnarii contractului de finantare de catre ambele parti si nu poate depasi 18 luni de la data instalarii tinerilor fermieri, deci data infiintarii si/sau preluarii prin transfer de proprietate si/sau arenda /concesionare a unei exploatatii.


Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Să se instaleze pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia;
Deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.

ATENŢIE!
Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”. Secţiunea B a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole” . Secţiunea C a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”.

Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole;

Este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu;

Să se angajeze să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei,
protecţia mediului, agricultură ecologică etc.

ATENŢIE!
Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”. Secţiunea B a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole” . Secţiunea C a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”.

ATENŢIE!
Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei Elaborarea Planului de afaceri se poate realiza cu titlu gratuit prin accesarea Măsurii 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”.

Prima etapă de verificare a îndeplinirii activităţilor prevăzute în Planul de afaceri va începe nu mai târziu de 3 ani de la data aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier, iar următoarea etapă (conformitatea completă) nu mai târziu de 5 ani.

Dacă la verificare, se constată neîndeplinirea activităţilor prevăzute în Planul de afaceri, APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat.

În situaţia când neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinată de cauze independente de voinţa solicitantului, definite ca fiind cauze de forţă majoră, prima tranşă nu se va recupara, dar nu va mai fi plătită a doua tranşă.

La verificarea conformităţii Planului de afaceri, solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze, că dimensiunea fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia.

IMPORTANT!
Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă îşi încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitării de plată pentru cea de a doua tranşă.

ATENTIE!
Solicitantii care doresc sa acceseze si Masura 121 trebuie sa completeze cererea de finantare conform Masurii 121.


Criterii de selecţie ale proiectului

Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. În situaţia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni, se situează peste valoarea totală alocată acesteia, atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie:

1. Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă - 20 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul completează secţiunea specifică ”Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de finanţare, din care va trebui să rezulte că exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE.

2. Solicitantul deţine o exploataţie agricolă într-o zonă defavorizată - 15 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică dacă exploataţia agricolă este situată în:

- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.

3. Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă - 30 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că, deţine în proprietate exploataţia agricolă.

4. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare - 20 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative:

- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional.

5. Solicitantul accesează măsura de agromediu - 15 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului.

TOTAL - 100 puncte

IMPORTANT !
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru obţinerea sprijinului.


Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depăşi 25.000 Euro / exploataţie.

Valoarea sprijinului acordat se calculeaza in lei in functie de cursul EUR stabilit la Banca Centrala Europeana din data intocmirii Planului de afaceri.


ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI


În cazul instalării tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare.

Modalitatea de plată

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată:
 • Prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;
 • A doua tranşă, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu standardele comunitare. Verificarea condiţiilor pentru acordarea celei de a doua tranşe nu va depăşi 36 luni de la data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului.
Un solicitant al sprijinului prin Măsura 112 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR.

ATENŢIE!
De exemplu , un solicitant al Măsurii 112 poate accesa următoarele măsuri din PNDR:
• 111 „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”;
• 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”;
• 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”;
• 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”;
• 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”;
• 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”;
• 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”;
• 214 „Plăţi de Agro-mediu”;
• 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”.


Completarea, depunerea şi verificarea Dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora.

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, la adresa www.apdrp.ro

ATENŢIE!
Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta.


Completarea Cererii de finanţare

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

IMPORTANT !
Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mână.

Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele elemente:

Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce masură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

IMPORTANT!
Numai Cererea de finanţare şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat, sunt eligibile pentru finanţare în cadrul Măsurii 112.

Depunerea Dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare se completează în două exemplare – original şi Copie - şi se depune la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea proiectului, împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de finanţare.

IMPORTANT!
Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul cererii de finanţare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către solicitant.

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe raza căruia este înregistrat solicitantul.

Dosarul cererii de finanţare se depune personal de către solicitant, la OJPDRP, înaintea datei limită care figurează în licitaţia de proiecte.

IMPORTANT!
Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare corect completată, împreună cu toate documentele justificative anexate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”,

IMPORTANT!
Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

Verificarea Dosarului cererii de finanţare de către OJPDRP

1. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE

Efectuarea conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare dacă:
 • este corect completată;
 • este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
 • documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie şi, după caz, se verifică valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant.
IMPORTANT!
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai SVCF-OJPDRP, cu ocazia verificării conformităţii şi carepot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezenţa solicitantului, pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de finanţare (exemplu:date de identificare ale solicitantului scrise incorect, etc.).

După evaluarea conformităţii Dosarului cererii de finanţare (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiinţat de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu i se vor explica cauzele neconformităţii.

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătura dată pe fişa de verificare a conformităţii.

Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.

După verificarea conformităţii Cererii de finanţare,pot exista două situaţii:
 • Cererea de finanţare este declarată neconformă;
 • Cererea de finanţare este declarată conformă.
Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare.

2. VERIFICAREA CONDIŢIILOR MINIME DE ACORDARE A SPRIJINULUI

Verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului, se efectuează de către
 • OJPDRP pentru toate Cererile de finanţare;
 • APDRP - nivel central - pentru Cererile de finanţare verificate prin sondaj.
pe baza documentaţiei conforme primite de la solicitant şi constă în:
 • verificarea eligibilităţii solicitantului;
 • verificarea Planului de afaceri;
 • verificarea documentelor justificative anexate Cererii de finanţare;
 • evaluarea criteriilor selecţie.
ATENŢIE !
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată de către APDRP că este necesar.


La verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP în situaţia în care sunt condiţii care necesită lămuriri suplimentare, expertul evaluator poate cere informatii suplimentare doar în următoarele cazuri:

1. Planul de afaceri conţine informaţii insuficiente sau contradictorii în raport cu cele menţionate în Cererea de finanţare sau alte documente justificative;

2. Avizele, acordurile, autorizaţiile eliberate de către autorităţile emitente nu respectă protocoalele încheiate cu APDRP.

3. VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE

Verificarea pe teren se realizează de către OJPDRP – pentru toate Cererile de finanţare conforme.

Scopul efectuării verificării pe teren este de a controla datele şi informaţiile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative cu situaţia existentă pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator să se asigure de corectitudinea informaţiilor declarate în Cererea de finanţare.

În urma acestor verificări pot exista două situaţii:
 • proiectul este neeligibil;
 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj.
4. SELECŢIA PROIECTELOR

Alocările financiare anuale şi numărul maxim al sesiunilor anuale de depunere şi evaluare a proiectelor vor fi făcute publice după consultarea cu membrii Comitetului de Selecţie pentru PNDR.

Autoritatea de Management în consultare cu Comitetul de Monitorizare stabilleşte înaintea lansării depunerii de proiecte, punctajul aferent criteriilor de selecţie (vezi subcapitolul 2.3), precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.

Experţii APDRP punctează fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj aprobat pentru fişa tehnică a măsurii şi întocmesc lista proiectelor eligibile, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pe care o transmit Comitetului de Selecţie.

Comitetul de Selecţie este un organism tehnic, prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR şi are în componenţă reprezentanţi ai Autorităţii de Management şi ai APDRP. Rolul Comitetului de Selecţie este de a supune aprobării conducerii Autorităţii de Management pentru PNDR finanţarea proiectelor eligibile, punctate după cum urmează:
 • Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor. În acest sens, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR;
 • Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în suma alocată pe sesiune.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de urmatoarele priorităţi:
 • Solicitantul este membru al unei forme asociative;
 • Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă;
 • Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă.
După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR. Raportul va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finanţare, care se propun să fie incluse automat în următoarea sesiune şi care vor urma procedura normală de selecţie.

Aprobarea directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR, reprezintă decizia finală asupra selecţiei proiectelor care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare.

După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul de alocare, în cazul în care mai rămân proiecte care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare, dar fără finanţare, acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere în anul următor.

În cazul în care valoarea anuală alocată pentru măsură nu se angajează în totalitate, cu diferenţa rămasă, se va suplimenta alocarea financiară a anului următor.

IMPORTANT!
Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu există punctaj minim.

După publicarea Raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, APPDRP notifică solicitantul cu privire la acceptarea Cererii de finanţare.


Contractarea sprijinului nerambursabil
După primirea Raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, APDRP notifică Beneficiarul privind aceptarea Cererii de finanţare.

IMPORTANT!
În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit de care aparţine, in vederea semnarii Contractului de finanţare.


Persoanele fizice neautorizate au obligatia de a depune documentul/documentele care certifica dreptul de functionare in termen 30 zile de la primirea Notificarii privind selectarea cererii de finantare la sediul Autoritatii Contractante.
In acest caz special, Contractul de finantare se semneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii documentului lipsa, la Autoritatea Contractanta.

IMPORTANT!
Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finanţare (Anexa 3 la prezentul ghid, vezi www.apdrp.ro).


IMPORTANT!
În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de finanţare şi nici nu anunţă APDRP, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil.


Plata

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în două exemplare, pe suport de hârtie şi pe suport magnetic. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa 3 la Contractul de finanţare) pe site-ul APDRP www.apdrp.ro.

IMPORTANT!
Prima transa de plata se va depune in maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finantare. Transa a doua de plata se va depune in maxim 30 de luni de la data semnarii contractului de finantare.

De la data inregistrarii dosarului cererii de plata si pana la data efectuarii platii nu se vor depasi 90 zile calendaristice.